Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta ka mbajtur punëtorinë një ditore “Roli dhe rëndësia e Menaxhimit Kolektiv”