Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Počinje kampanja protiv piraterije i falsifikovanja – nakon 15. Avgusta će se konfiskovati svaki neovlašćeni materijal i zakonski će se ganjati prekršioci zakona

Task Snaga Protiv Piraterije i Falsifikovanja je Osnovana od Vlade Republike Kosova, od dans je započela sa informativnom i obrazovnom kampanjom protiv piraterije i falsifikovanja, sa motom“Stop Pirateriji”. Kompletna informativna kampanja će biti pod menadžmentom Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, koje je i predsedavajući Task Snage.

Task Snaga Protiv Piraterije i Falsifikovanja je Osnovana od Vlade Republike Kosova, od dans je započela sa informativnom i obrazovnom kampanjom  protiv piraterije i falsifikovanja, sa motom“Stop Pirateriji”. Kompletna informativna kampanja će biti pod menadžmentom Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, koje je i predsedavajući Task Snage.

Task Snaga Protiv Piraterije i Falsifikovanja je Osnovana od Vlade Republike Kosova,  od dans je započela sa informativnom i obrazovnom kampanjom  protiv piraterije i falsifikovanja, sa motom“Stop Pirateriji”. Kompletna informativna kampanja će biti pod menadžmentom Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, koje je i predsedavajući Task Snage.

Kampanja je započela sa informisanjem svih osoba, fizičkih ipravnih, koji vrše proizvodnju, raspodelu, fizičku prodaju materijala ili postavljanje na internetu, proizvoda koji sadrže materijal koji je zaštićen autorskim pravom, obavezuju se da se snabdeju sa ugovorima i dotičnim ovlašćenjima od nosioca prava. Konkretno, od njih se zahteva da obezbede proizvode koji su stavljeni u opticaj, da ne budu piratski proizvodi ili da prekrše autosko i srodno pravo.

“Inspekcija proizvođača proizvoda, koji sadrže material koji se štiti autorskim pravom, tržišnim i na web-stranici interneta, počeće od datuma 15. avgust 2013.godine.

Task Snaga, preko institucija učesnica u njenom koviru, Tržišne Inspekcije i Policije Kosova, izvršiće   izvršiće oduzimanje piratskih materiala i sredstava za njihovu proizvodnju, nakon dauma 15 avgusta  2013.godine. Prema osobama, za koje se posumnja da su izvršili prekršaj autorskih i srodnih prava, preduzeće se administrativne mere (na osnovu Zakona za Autorsko Pravo i Tržišnoj Inspekciji) i krivično ( na osnovu Krivičnog Zakonika)”, ističe se u informaciji, puštenoj danas u svim štampanim medijima na Kosovu.

U svojoj informaciji, Task Snaga pominje i mere koje se predviđaju zakonodavstvom na snazi, za sve one, koji izvršavaju pirateriju i falsifikovanje.

Prema zakonu o Autorskom Pravu, ako pravno lice, u okviru svoje delatnosti ili u biznisu sa drugima, bez dozvole iskoristi autorsko delo ili predmet iz srodnih prava, kažnjava se kaznom od dve hiljade (2000) do deset hiljada (10 000) Evra.

Dok, prema Krivičnom Zakoniku, ko god izvrši prekršaj autorskih i srodnih prava, kažnjava se kaznom i/ili  zatvorom od 3 meseca do 8 godina. Predmeti i sredstva, za proizvodnju proizvoda, koja krše autorska i srodna prava, oduzeće se.

Na svom susretu, ofržanom pre nekoliko dana, Task Snaga Protiv Piraterije i Falsifikovanja, usaglasila se da, tokom kampanje, bude i saradnja sa kolektivnim društvima za administriranje autorskog prava i celim komunitetom, kako bi se prikazala jasnija slika za pravna i fizička lica, koji imaju piratske i falsifikovane materiale. Tokom ovog vremena, biće raznih poseta na terenu, sa ciljem upoznavanja sa zakonodavstvom na snazi, za zaštitu autorskih prava, posebno sa Strategijom Protiv Piraterije i Falsifikovanja, uređenog od MKOS-a i prihvaćenog od Vlade, pre izvesnog vremena.

Task Snaga protiv falsifikovanja i piraterije, iz oblasti autorskog prava, ima sledeći sadržaj:
Direktor Kancelarije za Autorska i Srodna Prava, Predsedavajući i Zyrës për të Drejtat – Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta - Predsedavajući;
Glavni Inspektor  Tržišnog Inspektorata – Ministarstvo Trgovine i Industrije –Zamenik Predsedavajućeg;
Direktor Kancelarije za Industrijsku Imovinu - Ministarstvo Trgovine i Industrije;
Direktor Uprave za Sprovođenje Zakona - Carina Kosova;
Direktor Uprave za Istraživanje Privrednog Kriminala - Policija Kosova;
Direktor Uprave za Istraživanje Kibernetskog Kriminala – Policija Kosova;
Glavni Šef Agencije za Administriranje Oduzetog ili Konfiskovanog Bogatstva – Ministarstvo Pravde.
Na susretima i delatnosti Task Snage, pozivaju se da učestvuju:
Glavni Izvršni Šef Nezavisne Komisije za Medije;
Predsedavajući Borda Direktora Regulativnog Autoriteta za Poštansku i Elektronsku Komunikaciju i ostale nezavisne organizacije i institucije.

Task Snaga Protiv Piraterije i Falsifikovanja

Obaveštenje

Danas, odlukom Task Snage Protiv Piraterije i Falsifikovanja, Tržišna Inspektcija,  uz podržku operativnih  i istraživačkih jedinica Policije Kosova, izvršila je kontrolisanje subjekata koji se zauzimaju fotokopiranjem knjiga – pisanih materiala, koja se štite autorskim pravom.

Tokom kontrolisanja, konstatovano je da je većina subjekata, koji se zauzimaju sa fotokopiranjem pisanih materiala, nisu posedovali neovčašćene materiale. Kod subjekata, kod kojih je pronažen piratski material, on je oduzet od Tržišne Inspekcije i, Policija Kosova izvršiće procesiranje slučajeva sa prekršajima, u kompetentmom tužilaštvu.

Informišemo nosioce prava i subjekte koji vrše proizvodnju, raspodelu i prodaju materiala koji se štote autorskim pravom, da će Task Snaga protiv piraterije i falsifikovanja, biti u delatnosti i izvršavaće stalne akcije u tržištu, instalirajući sistem zaštite intelektualnog stvaralaštva i borbu protiv piraterije, kao svakodnevnu misiju državnih institucija.

Task Snaga informiše da je Policija Kosova podnela prve krivične prijave, protiv prekršioca autorskih prava i da se krivična procedura nastavlja u tužilaštvima i kompetentnim sudstvima.

Task Snaga podseća na predviđene zakonske mere za kršenje autorskih prava:

Prema Zakonu o Autorskom Pravu, ako pravno lice, u okviru svoje delatnosti ili u biznisu sa drugima, bez dozvole koristi autorsko delo ili predmet srodnih prava, kažnjava se kaznom od dve hiljade (2000) do deset hiljada (10 000) Evra.

Prema Krivičnom Zakoniku, ko god izvrši prekršaj autorskih i srodnih prava, kažnjava se kaznom i/ili  zatvorom od 3 meseca do 8 godina. Predmeti i sredstva, za proizvodnju proizvoda, koja krše autorska i srodna prava, oduzeće se.