Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Kolektivno upravljanje

Autorska prava i srodna prava upravljaju se kolektivno kada upravljanje obuhvata čitav niz radova autora ili subjekata srodnih prava, a takođe i broj nosioca prava u vezi sa istim. Kolektivno upravljanje autorskog prava vrši se od strane kolektivnih udruženja za upravljanje i prava koja su licencirana od strane Ministarstva za Kulturu Omladinu i Sport.

Kolektivno upravljanje i praktični efekti

Samo kroz kolektivno upravljanje može se vršiti distribucija dela domaćih i stranih autora za javnost na najlakši mogući način. Konkretan primer, za jedan radio koji vrši prenos muzike, koja je mogucnost da isti dobije dozvolu od svih autora i nosilaca prava? Kolektivno upravljanje pruža lakšu mogućnost da jedan takav radio vrši prenos u skladu sa zakonom o autorskim pravima. Takođe, televizije emituju veliki broj radova autora, ili u ovom slučaju muzike, kako bi se omogućilo da dobiju dozvolu od svih nosilaca prava? Najbolji i najjednostavniji način je preko udruženja za kolektivno upravljanje. Isto važi i za kablovske operatore za emitovanje raznih programa. Jedini način, i najpraktičnije je da se postignu dogovari sa udruženjima za kolektivno upravljanje, na ovaj način, obezbeđuje se zakonski prenos i emitovanje. Dakle, iz praktičnih i pravnih razloga veoma je važno da na Kosovo funkcioniše kolektivno upravljanje i da autori, izvođači, proizvođači, mediji itd dobiju svoje određene kompenzacije.

Udruženje za kolektivno ostvarivanje prava je pravno lice, koje je registrovano za kolektivno upravljanje autorskim i srodniim pravima na Kosovu i upravlja se od strane svojih članova. Udruženja pregovaraju tarife koriščenja zaštićenih radova autorskog prava i srodnih prava, sklapaju sporazume za korišćenje dela koja su zaštićena od strane vlasnika i nosioca prava, prikupljaju prihode i distribuiraju te prihode kod vlasnike i nosioce prava.

Kosto udruženja za kolektivno upravljanje prava

U skladu sa statutom udruženja i odluke Upravnog Odbora jedan deo prikupljenih sredstava odvaja se za pokrivanje troškova Udruženja za kolektivno upravljanje prava. U skladu sa statutom i odlukama Skupštine Udruženja, Udruženje osniva fond za potrebe kulturnih aktivnosti od posebnog značaja, zdravstvenu negu i socijalni status svojih članova. Za predviđeni  fond Udruženje za kolektivno upravljanje prava izdvaja 10 % od ukupnog iznosa novca prikupljenog u roku od godinu dana od strane korisnika zaštićenih radova.

Evidencija i računovodstvo

Udruženje za kolektivno upravljanje prava zadužuje se da vodi i čuva evidenciju i prateću dokumentaciju za sve relevantne činjenice vezane za prikupljanje kompenzacije, računovodstrvo uhoda i prihoda, kao i za pripremu izvještaja godišnjeg rada sa tačnim i sveobuhvatnim podacima. Najmanje 30 članova udruženja mogu da zahtevaju finansijsku reviziju rada udruženja.

Administrativni nadzor rada udruženja za kolektivno upravljanje prava
Kancelarija za prava autora i srodna prava vrši nadzor delatnosti udruženja. Kancelarija može u svakom trenutku zahtevati od kolektivnog udruženja bilo kakvu informaciju ili dokumente u vezi sa tim udruženjem, uključujući funkcionisanje i rashod posebnih fondova, ukoliko je dostupno. Kancelarija može imenovati jednog ili više od svojih predstavnika da učestvuju na sastancima Skupštine i drugih organa kolektivnih udruženja sa pravom na reč, ali bez prava na glasanje.

Opšte tarife i tarifni sporazumi

Sa opštim tarifom podrazumeva se iznos kompenzacije (naknade) koja se naplaćuje od strane korisnika za razne oblike koriščenja zaštićenih radova. Opšte tarife predlažu se od strane Upravnog Odbora Udruženja i odobravaju se od strane Skupštine udruženja.
Predložene tarife su predmet pregovora sa organizacijama korisnika, ali ukoliko ne bude postignut dogovor tokom pregovora strane su obavezne da predlože posrednika. Ukoliko posredovanje ne rezultira sa postizanjem dogovora, opšte tarife podležu odobrenju od strane Vlade Republike Kosova.

Distribucija prikupljenih sredstava 

Prikupljene kompenzacije su distribuirani nosiocima prava u srazmeri sa stvarnim učešćem korišćenja njihovih zaštićenih radova iz kompenzacije koje su udruženja prikupili od korišćenja zaštićenih radova. Prilikom utvrđivanja udela nosilaca prava, u prikupljenim kompenzacijama uzima se u obzir kategorija zaštićenih radova, oblike i mere korišćenja zaštićenih radova. Distribucija prikupljenih kompenzacija od strane korisnika zašticenig radova vrši se od strane udruženja najmanje jednom godišnje.