Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Kolektivna Udruženja za upravljanje ostvarivanje autorskogprava i srodnih prava

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima predviđa dva oblika upravljanja autorskim i srodnim pravima. Upravljanje individualnih prava, član 158 Zakona, prema kojima ova prava se upravljaju od strane samog pojedinca ili preko svog zastupnika na osnovu odgovarajućeg ovlašćenja.

Kolektivno Upravljanje prava vrši se od strane udruženja za kolektivno upravljanje, koje je licencirano od strane Ministarstva za Kulturu, Omladinu i Sport.