Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Delatnost Radne grupe protiv piraterije

Na osnovu strategije za borbu protiv piraterije, Vlada Republike Kosova, na sednici održanoj 30 januara 2013 godine osnovana je "Radna grupa" za borbu protiv piraterije i krivotvorenja (falsifikacije) u oblasti autorskih prava.

Radna grupa će sprovoditi strategiju protiv piraterije i krivotvorenja, i njen akcioni plan, putem koordiniranih akcija između uključenih nadležnih institucija.  Shodno sa odlukom za osnivanje, na sastancima Radne grupe mogu biti pozvani i druge institucije i nezavisne organizacije.

U odluci Vlade Kosova, datuma 30 januara 2013, br. 16/114, definisana je misijaa Radne grupe, koja je sledeća:

1. Implementacija Strategije protiv krivotvorenja i piraterije 2012-2016 kao  i Akcionog plana;

2. Koordinacija aktivnosti institucija u borbi protiv krivotvorenja i piraterije, s ciljem preduzimanja  konkretnih akcija od strane nadležnih institucija I organa koja su deo radne grupe i drugih institucija koje se vezane sa borbom protiv krivotvorenja i piraterije u oblasti autorskih prava;

3. Sensibilizacija institucija za sprovođenje zakona, i javnosti u borbi protiv krivotvorenja i piraterije u oblasti autorskog prava;

4. Predlog zakona koja se odnose na izvršenje strategije protiv krivotvorenja i piraterije u oblasti autorskog prava;

Radna grupa 13 februara 2013 godine održala je svoju konstitutivnu sednicu, gde su njeni članovi razgovarali o modalitetima ispunjavanja misije određene odlukom Vlade Kosova.  U cilju sprovođenja odluke usvojen je Pravilnik, kojim se određuje način donošenja odluka u Radnoj grupi, i ostvarenje njenih postupaka.

Radna grupa je utvrdila da se njeni postupci sprovode u dve odvojene faze:

1. Prva faza:


Ova faza počinje povodom Međunarodnog dana za intelektualnu svojinu 26 marta 2013 godine, njegova svrha je povećanje javnog mnenja o autorskim pravima, njen značaj za društvo, i priprema svih subjekata u vezi sa posledicama sa kojima će se suočiti ukoliko njihova delatnost predstavlja kršenje zakona autorskog i srodnih prava.

U ovoj fazi, svi subjekti imaće priliku da dobiju ovlašćenja i ugovore od strane nosioca prava za proizvodnju, distribuciju i prodaju proizvoda koji su zaštićeni autorskim pravom.  Ovo će se boriti protiv neformalne (sive) ekonomije koja ugrožava kreativnu industriju kao i budžet Kosova.

Tokom ove faze će se sprovoditi obuke i studijske posete za pripadnike policije, inspektore tržišne Inspekcije i druge organe za sprovođenje zakona u vezi sa najefikasnije načine za borbu protiv piraterije.

2. Druga faza:

U ovoj fazi postupke Radne grupe, biće uglavnom realizovane na terenu, uključujući preduzimanje administrativnih kriminalnih mera i od strane nadležnih organa, protiv osumnjičenih lica koja su svojim postupcima prekršila autorska prava i srodna prava, odnosno, vršenjem krivičnog dela piraterije.

Radna grupa sprema akcioni plan za svoje postupke na terenu, uzimajući u obzir sve specifičnosti državne organizovane intervencije protiv počinilaca krivičnih dela piraterije.

U cilju istrage i sprečavanja piraterije u celoj teritoriji Republike Kosova, organizovaće se koordinirane postupke od strane nadležnih institucija.  A u slučajevima gde se sumnja da postoje piratski materijali, isti će biti oduzeti ili konfiskovani, takođe i sredstva korišćena za njihovu proizvodnju će biti oduzeta ili konfiskovana.  U tom pravcu planirana je borbu protiv piraterije u internetu.

Počinioci piraterije će se takođe suočiti sa krivičnim posledicama, shodno sa Krivičnim zakonom, od 1 januara 2013 godine,  kršenje autorskih i srodnih prava predstavlja krivično delo.  Konkretnije, član 296, čini zaštitu nosilaca autorskih i srodnih prava, ili kažnjava kršenje imovinska i moralna dela autorskih prava.  Ovaj član predviđa krivične sankcije sa kaznama i zatvorom od tri meseca do osam godina.  Osim toga predviđa konfiskaciju stvari i opreme za njihovu proizvodnju.  Takođe i izbegavanje tehnoloških mera za zaštitu materijala koja su zaštićeni autorskim pravom, je kažnjena članom 297.

Može se zaključiti da će sprovođenje strategije protiv piraterije i falsifikovanja, i Akcionog plana, kao i realizacija misije Radne Grupe (Task Force) protiv piraterije, imati pozitivan uticaj, kao prvo u ispunjavanju prioriteta vlade i postizanje evropskih standarda, kao ispunjivanje svih izazova koja se nalaze u izveštaju o napretku Evropske komisije u vezi sa izvršenjem autorskog prava.  Drugo, to će uticati pozitivno na povećanje kvaliteta i kvantitet kreativnih ostvarenja, pomažući kreativne zajednice u podizanju prihoda za svoje radove, i na taj način utiče na rast prihoda za Poreske Administraciju Kosova.

I na kraju, ova Strategija i Radna grupa će imati pozitivan uticaj na poboljšanje slike Republike Kosovo, kao jedna država i tržište, gde se poštuju prava intelektualne svojine, odnosno autorska prava i srodna prava.