Për avancimin e mëtejmë të drejtës së autorit dhe të drejtave të përaafërta.

Është përmbyllur projekti rreth përforcimimit të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale në Kosovë